Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

Bài liên quan

Our on Facebook

Comment with us

Số lượt truy cập

1144371
Hôm nayHôm nay158
Hôm quaHôm qua417
Tuần nàyTuần này1515
Tháng nàyTháng này12340
Tất cảTất cả1144371

Biểu mẫu di chúc

Mẫu số 27/DC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DI CHÚC

 

 Tôi là (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

  

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)

tại .......................................................................................................................(9),

tôi......................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số..................

tỉnh/thành phố ....................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này;

 

- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 

- Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 

-.......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................(10)

 

- Di chúc này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc  ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

          Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

 

                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tìm chúng tôi