Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

945387
Hôm nayHôm nay25
Hôm quaHôm qua83
Tuần nàyTuần này220
Tháng nàyTháng này220
Tất cảTất cả945387

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

 


Trả lời Công ty Cổ phần Traphaco  đề nghị được hướng dẫn về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN:
 • Tại khoản 2, Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
 • Tại Khoản 1 Điều 25 quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:
 • Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
 • Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
 • Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
 • Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
 1. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty chi trả cho thành viên Ban kiểm soát Công ty (không phải là người lao động ký hợp đồng 03 tháng trở lên với công ty) thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Hướng dẫn tại công văn 76259/CT-TTHT ngày 16/11/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội.


Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi